Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis Projektu

O projekcie

Tytuł projektu: Zachęty finansowe jako narzędzie poprawy ekosystemu innowacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej  i wzmocnienia ochrony własności intelektualnej

Okres realizacji: 01/11/2022–31/10/2023

Cele i opis projektu:
Celem projektu jest identyfikacja najbardziej efektywnych narzędzi i źródeł finansowania, wymiana najlepszych praktyk oraz opracowanie rekomendacji dla decydentów i organizacji finansujących na poziomie krajowym i regionalnym V4, a tym samym wsparcie podmiotów z regionu w dostępie do finansowania ochrony własności intelektualnej (IP) i wyników prac badawczo-rozwojowych. Poprzez identyfikację i optymalizację schematów finansowych dostępnych w każdym z krajów V4, projekt powinien wspierać firmy z regionu w zwiększaniu kultury ochrony zasobów intelektualnych oraz liczby wniosków o ochronę własności przemysłowej składanych na poziomie krajowym i zagranicznym. Powinno to pomóc w zwiększeniu liczby wniosków i podniesieniu wskaźników innowacyjności dla krajów V4. Poprzez zapewnienie skuteczniejszej ochrony IP, firmy z regionu powinny budować bardziej konkurencyjną pozycję oraz poprawiać swój wizerunek biznesowy i wartość firm. Ponadto, rekomendacje wynikające z badań w ramach projektu posłużą jako cenne źródło informacji i podstawa do tworzenia wspólnych programów wsparcia IP w ramach regionalnej współpracy V4.

Działania

Działania w ramach projektu obejmują:
1.    Mapowanie krajowych i regionalnych programów finansowych wspierających innowacje i ochronę IP w V4.  
2.    Identyfikacja poszczególnych publicznych systemów wsparcia, programów i inicjatyw istotnych dla wsparcia B+R, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transferu technologii i finansowania ochrony IP oraz wpływu tych programów;
3.    Opublikowanie wspólnych rekomendacji dotyczących poprawy ekosystemów innowacji i wzmocnienia działań związanych z transferem technologii w regionie V4 poprzez konkretne programy wsparcia finansowego V4, w tym narzędzia finansowe do uzyskania ochrony IP na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.
4.    Organizacja regionalnej konferencji dla V4 (wrzesień 2023) w celu prezentacji i rozpowszechniania wyników projektu oraz dyskusji z decydentami i innymi interesariuszami (MŚP, start-upy, spin-offy oraz uniwersytety i inne publiczne organizacje badawcze) na temat najlepszych praktyk, które powinny być zaadaptowane w V4 w odniesieniu do zachęt finansowych zwiększających innowacyjność w regionie i wzmacniających V4.

Kontakt

Koordynator Projektu
Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

CTT CITTRU
Krystian Gurba
krystian.gurba@uj.edu.pl