Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych - 2 ścieżki

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych - 2 ścieżki

O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ścieżce 1.

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ (dalej: CTT CITTRU) w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na:


a. Ścieżka 1 – patent/usługa/aplikacja – dofinansowanie prac badawczych o charakterze aplikacyjnym, których wynikiem będą rezultaty:
i. konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego, lub
ii. umożliwiające powstanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji na telefon.
b. Ścieżka 2 – podniesienie poziomu gotowości do wdrożenia (TRL) – dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla istniejących innowacji, których wynikiem będą rezultaty sprzyjające osiągnięciu sukcesu w procesie komercjalizacji, w szczególności wyniki prac badawczych podnoszące poziom gotowości innowacji do wdrożenia.

 

Kwoty możliwych dofinansowań: dla ścieżki 1 – 50 000 zł brutto, dla ścieżki 2 – 100 000 zł brutto.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ścieżce 1.

 

Termin składania wniosków: do dnia 17 czerwca 2024 roku.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

English version

Centre for Technology Transfer CITTRU of the Jagiellonian University (hereinafter referred to as CTT CITTRU), within the activities aimed at innovation creation and commercialisation of research results, announces a competition for:


a. Track 1 - patent/service/application - financing research works of an applied character, which will result in outcomes that are:
i. necessary to file a Polish or foreign patent application, or
ii. enabling the creation of the first version of a product or service, a computer program or mobile application.


b. Track 2 - raising the level of readiness for implementation (TRL) - funding pre-implementation research for existing innovations. The research outcomes will be the results that contribute to the success of the commercialisation process; in particular, the level of innovation readiness for implementation will be increased.

Only Jagiellonian University research teams may apply for funding, including UJCM in Track 1.

 

The possible amount of funding is: for the Track 1 - PLN 50,000 gross, for the  Track 2 - PLN 100 000 gross.

 

Applications may be submitted until 17th June 2024.

Details are in the attachments below.

English version of attachments will be added shortly for information only (Polish language version is binding)

Pliki do pobrania
pdf
Zasady finansowania - tworzenie innowacji i komercjalizacja wyników badań - konkurs
pdf
zał.1 - Ścieżka 1
pdf
zał. 2 - Ścieżka 2
docx
zał. 3 - Wniosek o dofinansowanie - Ścieżka 1
docx
zał. 4 - Wniosek o dofinansowanie - Ścieżka 2
docx
zał. 5 - Sprawozdanie z wykonanych prac - Ścieżka 1
docx
zał. 6 - Sprawozdanie z wykonanych prac - Ścieżka 2