Odkryj Przestrzenie Nowej Nauki

Zapraszamy na stronę www.NAUKA.uj.edu.pl - gdzie znaleść można bieżące informacje promujące uniwersyteckie badania
Od 2009 roku krystalizował się w CITTRU autorski program wspierania rozwoju nauki, który przybrał w 2010 nazwę
"OdkryjPrzestrzenieNowejNauki".

Jego poszczególne elementy (szkolenia, publikacje, wydarzenia itp.) koncentrują się na szeroko rozumianej komunikacji związanej z nauką. Komunikacja ta jest ważnym aspektem otoczenia nauki - pola styczności nauki ze społeczeństwem i obszarem wzajemnego wpływu.

Elementami programu "OdkryjPrzestrzenieNowejNauki" są m.in. promocja i marketing nauki, popularyzacja wiedzy, korzystanie z dobrodziejstw internetowej komunikacji, otwieranie laboratoriów, wspólne projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, i wiele innych możliwości. W dużej mierze program "OdkryjPrzestrze- nieNowejNauki" kojarzyć można z inicjatywami realizowanymi pod szyldem Nauki 2.0.  

Dwa elementy

Promocja nauki (wizerunku) i promocja nowego podejścia do uprawiania nauki – to dwa uzupełniające się elementy charakterystyczne dla naszych działań.

Na przykładzie wydawnictwa "Projektor Jagielloński", będącego zbiorem krótkich tekstów o naukowych badaniach realizowanych na UJ, można tę ideę przedstawić następująco:

1. Teksty zawarte w "Projektorze" promują bezpośrednio projekty naukowe, które opisują. Mają one również wpływ na wizerunek Uniwersytetu, naukowców, nauki - pokazując, z jaką różnorodnością, nowoczesnością, otwartością mamy do czynienia.
Adresatami tego aspektu komunikacji jest społeczeństwo, media, władze, biznes itd.
> PROMOCJA NAUKI, PROMOCJA WIZERUNKU.

2. Równocześnie jednak teksty te i całe wydawnictwo pokazują pewną metodę mówienia o nauce, zachęcają do takiej komunikacji, stanowią zestawienie wzorców pisania o nauce do środowiska pozaakademickeigo.
W tym kontekście odbiorcami przekazu są sami naukowcy, a "Projektor" stanowi dla nich przykład.

> PROMOCJA NOWEGO PODEJŚCIA DO UPRAWIANIA NAUKI.

Obie te składowe naszych działań "odkrywają więc przestrzenie nowej nauki" - tak bezpośrednio prezentując same badania, jak i pośrednio pokazując, że nauka to również popularyzacja, marketing, narzędzia internetowe, debata społeczna itd.