Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł na wczesny etap prac badawczych, których celem jest powstanie innowacji i uzyskanie rezultatów koniecznych do dokonania zgłoszenia patentowego lub pierwszej wersji produktu lub usługi

Konkurs na dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł na wczesny etap prac badawczych, których celem jest powstanie innowacji i uzyskanie rezultatów koniecznych do dokonania zgłoszenia patentowego lub pierwszej wersji produktu lub usługi

Centrum Transferu Technologii CITTRU w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie wczesnego etapu prac badawczych, których wynikiem będą rezultaty:

a.  konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego (koszty potencjalnej ochrony patentowej nie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, ponieważ zostaną one sfinansowane ze środków pozakonkursowych); lub

b.  umożliwiające powstanie pierwszej wersji produkt, usługi, programu komputerowego lub aplikacji na telefon.

W ramach konkursu wybrane zostaną projekty, w których sfinansowane zostanie wykonanie prac badawczych, niezbędnych dla potwierdzenia zdolności patentowej innowacji, w tym jej użytkowych cech lub uzyskanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji, w szczególności bazującej na rezultatach badawczych z dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych lub informatycznych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin składania wniosków: 14.12.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

We invite English-speaking teams to submit applications

As part of activities aimed at creating innovations and commercializing research results, the Centre for Technology Transfer CITTRU announces a call for applications for funding of the early stage of research work, the results of which will be:

a. necessary to file a Polish or foreign patent application (costs of potential patent protection do not have to be included in the application for co-financing, as they will be financed from other funds); and/or

b. enabling the first version of a product, service, computer program or phone application, developed by the Jagiellonian University research teams.

The maximum amount of funding is 50,000 PLN.

The call is open for research teams from the Jagiellonian University.

Deadline for submitting applications: 14th December 2020 to 12:00 p.m.

Specifications below.

Pliki do pobrania
pdf
Zasady finansowania wczesnego etapu prac badawczych
docx
zał. 1. Wniosek o dofinansowanie
docx
zał. 2. Sprawozdanie z wykonanych prac
pdf
Rules for grants for upgrading the innovations
docx
appx. 1. Application form
docx
appx. 2. The report on the completion of the pre-implementation works