Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych - 2 ścieżki

Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych - 2 ścieżki

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym UJCM, przy czym na projekty UJCM, które uzyskają dofinansowanie, przeznaczony jest odrębny budżet.

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ (dalej: CTT CITTRU) w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na:


a. Ścieżka 1 – patent/usługa/aplikacja – dofinansowanie prac badawczych o charakterze aplikacyjnym, których wynikiem będą rezultaty:
i. konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego, lub
ii. umożliwiające powstanie pierwszej wersji produktu lub usługi, w tym programu komputerowego lub aplikacji na telefon.


b. Ścieżka 2 – podniesienie poziomu gotowości do wdrożenia – dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla istniejących innowacji, tj. wyników badań, które zostały uprzednio formalne zgłoszone do CTT CITTRU poprzez Formularz Zgłoszenia Wyników, dla których wydano pozytywną decyzję o komercjalizacji. Wynikiem badań będą rezultaty sprzyjające osiągnięciu sukcesu w procesie komercjalizacji, w szczególności podniesieniu poziom gotowości innowacji do wdrożenia.

 

Kwoty możliwych dofinansowań: dla ścieżki 1 – 50 000 zł brutto, dla ścieżki 2 – 80 000 zł brutto.

 

Termin składania wniosków: do dnia 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

English version

Centre for Technology Transfer CITTRU of the Jagiellonian University (hereinafter referred to as CTT CITTRU), within the activities aimed at innovation creation and commercialisation of research results, announces a competition for:


a. Track 1 - patent/service/application - financing research works of an applied character, which will result in outcomes that are:
i. necessary to file a Polish or foreign patent application, or
ii. enabling the creation of the first version of a product or service, including a computer program or mobile application.


b. Track 2 - raising the level of readiness for implementation - funding pre-implementation studies for existing innovations, i.e. research results:
i. that have previously been formally submitted to CTT CITTRU through the Results Submission Form, and
ii. for which a positive decision on commercialisation has been issued.
The research outcomes will be the results that contribute to the success of the commercialisation process; in particular, the level of innovation readiness for implementation will be increased.

Only Jagiellonian University research teams may apply for funding, including UJCM.

 

The possible amount of funding is: for the Track 1 - PLN 50,000 gross, for the  Track 2 - PLN 80 000 gross.

 

Applications may be submitted until 6th June 2021.

Details are in the attachments below.

Pliki do pobrania
pdf
Zasady finansowania - tworzenie innowacji i komercjalizacja wyników badań
docx
Załącznik 1 - Ścieżka 1
docx
Załącznik 2 - Ścieżka 2
docx
Załącznik 3 - Wniosek o dofinansowanie - Ścieżka 1
docx
Załącznik 4 - Wniosek o dofinansowanie - Ścieżka 2
docx
Załącznik 5 - Sprawozdanie z wykonanych prac - Ścieżka 1
docx
Załącznik 6 - Sprawozdanie z wykonanych prac - Ścieżka 2
pdf
Funding principles - creating innovation and commercialising research result
docx
Attachment 1 - Track 1
docx
Attachment 2 - Track 2
docx
Attachment 3 - Grant application - Track 1
docx
Attachment 4 - Grant application - Track 2
docx
Attachment 5 - Report - Track 1
docx
Attachment 6 - Report - Track 2